Kategorie
Jesteś tutaj:

Regulamin

powrót

 

Informacje wstępne

1. Właścicielem portalu do składania zamówień (dalej zwanego Platformą B2B) jest Novisat Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu przy ulicy Zaporoskiej 37b, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Wrocław w Wrocławiu pod numerem KRS 0000030402, NIP PL8992418906, REGON 932679450, o kapitale zakładowym 150.000,000 PLN (zwana dalej Novisat).

2. Platforma B2B służy do sprzedaży produktów będących w jej ofercie oraz do wspomagania sprzedaży. Platforma działa pod adresem: http://www.novisat.pl/b2b, przy czym  Novisat Sp. z o.o.  jest uprawniona do jednostronnej zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu. Wszyscy Klienci zostaną powiadomieni o zmianie adresu platformy B2B.

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia przez Platformę B2B mogą składać wyłącznie Klienci Novisat Sp. z o.o. – przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, posiadający dostęp do platformy w formie loginu (adresu e-mail Klienta, którym dysponuje Novisat) i hasła. Dostęp przyznawany jest przez dział obsługi klienta firmy Novisat Sp. z o.o. w formie zaproszenia wysłanego do istniejących Klientów na wskazany przez Nich adres mailowy. 

2. Akceptacja zaproszenia oraz korzystanie z Platformy B2B jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zamówienia składane za pośrednictwem Platformy B2B przyjmowane są 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu. 

4. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez wysłanie na adres e-mail Klienta systemowej informacji o dokonaniu zakupu. Wysłany e-mail zawiera listę zamówionych towarów oraz ceny. Novisat Sp. z o.o. ma prawo modyfikować zamówienie zobowiązując się przy tym poinformować Klienta o dokonanych zmianach. 

5. Zawarcie umowy powoduje powstanie zobowiązań – po stronie Novisat Sp. z o.o. do dostarczenia do Klienta zamówionego towaru, a po stronie Klienta zapłaty za towar zgodnie z formą płatności wskazaną na dokumencie sprzedaży.

6. Domówienia do złożonych zamówień traktowane będą jako osobne zamówienia.

7. Treści opublikowane w Platformie B2B nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Tym samym złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę, która do zawarcia umowy wymaga akceptacji przez dział handlowy firmy Novisat Sp. z o.o.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych, Novisat Sp. z o.o.  może odstąpić od umowy sprzedaży. W tym przypadku Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Novisat Sp. z o.o.

9. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie odmowy przyjęcia towaru, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy towaru, zgodnie z obowiązującymi stawkami przewozowymi. 

10. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

10.1. Wyboru zamawianych towarów lub usług;

10.2. Wyboru sposobu dostawy spośród opcji dostępnych na platformie;

10.3. Wyboru miejsca dostawy spośród opcji dostępnych na platformie lub wprowadzenie nowej lokalizacji;

10.4. Wyboru sposobu płatności spośród opcji dostępnych na platformie.

14. W przypadku niedostępności towarów Novisat Sp. z o.o. lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia, Novisat Sp. z o.o. zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail Klienta lub Klient zostanie poinformowany telefonicznie.

15. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie Novisat Sp. z o.o. lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji możliwe są dwie opcje realizacji zamówienia:

15.1. Częściowa realizacja zamówienia – na towary dostępne w magazynie;

15.2. Anulowanie całości zamówienia.

18. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu wysyłki zamówienia. Wszelkie zmiany możliwe są przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub Działem Handlowym poprzez drogę e-mail lub telefonicznie. 

19. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania. Zamówienia złożone po godz. 16.00 danego dnia, w święta, dni wolne od pracy oraz inne dni, w których firma Novisat Sp. z o.o. jest nieczynna, są realizowane według kolejności złożenia zamówienia od pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.

20. Klient może zostać pozbawiony przez Novisat Sp. z o.o.  prawa do korzystania z Platformy B2B w każdym czasie, w szczególności z powodu zalegania Klienta z płatnościami. W przypadku opóźnienia w płatności, zamawianie oraz dostawa produktów może zostać wstrzymana do czasu ich uregulowania w całości.

 

Ceny i faktury

1. Wszystkie ceny podane w Platformie B2B podawane są w walucie - Złoty Polski i nie zawierają podatku VAT.

2. Ceny podane przy produkcie są cenami końcowymi zawierającymi ewentualne upusty, po jakich Klient może dokonać zamówienia towaru, wyrażone w  jednostce podstawowej "sztuki". 

3. W przypadku braku odmiennych ustaleń dokonanych pomiędzy Novisat Sp. z o.o. a Klientem w formie pisemnej lub przez wymianę e-maili, ceny netto zawarte w dokumencie sprzedaży są cenami, które widnieją na Platformie B2B w dniu złożenia zamówienia. 

4. Ceny podane przy produkcie nie uwzględniają kosztów transportu towaru do Klienta.

5. Novisat Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie regulaminami.

6. Novisat Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów możliwych do zamówienia poprzez Platformę B2B, zmiany lub wycofania oferowanych produktów oraz dodawania nowych produktów.

7. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument potwierdzający sprzedaż towarów. 

 

Płatności

1. Platforma B2B pozwala wybrać Klientowi jedną z form płatności za zamówiony towar:

1.1. Przelew odroczony na wskazany numer rachunku bankowego Novisat Sp. z o.o. w terminie określonym na fakturze;

1.2. Płatność przy odbiorze – płatność gotówką do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę z zamówieniem lub do rąk pracownika Novisat Sp. z o.o. w przypadku odbioru osobistego.

 

Dostawa

1. Dostawa zamówień złożonych przez Platformę B2B odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przez odbiór osobisty.

2. Przesyłki dostarcza firma DB Schenker S.A.

3. Po dokonaniu wyboru dostawy w systemie B2B i złożeniu zamówienia, firma Novisat SP. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany tego sposobu dostawy i naliczenia dodatkowych kosztów w momencie, kiedy wybrana metoda nie jest adekwatna do ilości zamówionego towaru. 

4. Koszty przesyłek kurierskich: 

4.1. Paczka do 30 kg: 15 zł netto 

4.2. Pół palety (80x60x140, waga 200 kg): 50 zł netto

4.3. Paleta EUR (120x80x170, waga 700 kg): przy złożeniu zamówienia powyżej 5000 zł netto koszt wysyłki pokrywa firma Novisat Sp. z o.o. 

5. Czas dostawy wynosi: 1-3 dni roboczych. 

6. Zamówienia złożone do godziny 11:30 są wysyłane tego samego dnia oraz termin dostarczenia zazwyczaj przypada na kolejny dzień roboczy. 

7. Firma Novisat Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie przesyłek kurierskich, powstałych z winy przewoźnika lub działania siły wyższej. 

8. Dostawa towaru realizowana jest na adres odbiorcy wskazany przez Klienta jako adres dostawy.

9. Zmiana adresu głównego dostawy możliwa jest tylko poprzez zgłoszenie w Biurze Obsługi Klienta lub Dziale Handlowym. 

10. Odbiór osobisty

10.1. Zamówienia można odebrać osobiście po konsultacji z działem Handlowym w magazynie głównym. 

10.2.  Adres magazynu głównego: ul. Giełdowa 12, hala 22b, 52-438 Wrocław.

10.3. Osobisty odbiór zamówienia jest bezpłatny.

10.4. Zamówienia złożone do godziny 16.00 są zazwyczaj gotowe do odbioru następnego dnia roboczego.

10.5. Odpowiedzialność za towar przechodzi na Klienta z chwilą przekazania towaru.

 

Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

1. Warunki rozpatrzenia reklamacji ilościowej

1.1. Wszelkie towary wysyłane z firmy Novisat za pośrednictwem firm kurierskich pakowane są w kartony oznaczone logo CONOTECH i zaklejone taśmą z nazwą firmy Novisat Sp. z o.o. List przewozowy dołączany jest do każdej przesyłki i zawiera o niej podstawowe informacje. 

1.2. Klient odbierający towar zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie towaru jest nienaruszone, a w szczególności, czy taśma z logo Novisat nie jest uszkodzona lub uzupełniona innym rodzajem taśmy.

1.3. Klient odbierający towar powinien sprawdzić, czy waga otrzymanej przesyłki jest zgodna z wagą podaną na liście przewozowym oraz czy ilość dostarczanych kartonów jest zgodna z listem przewozowym.

1.4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu przesyłki, należy w obecności kuriera spisać protokół rozbieżności, co pozwala na dochodzenie roszczeń od firmy kurierskiej.

1.5. Jeśli w przesyłce odebranej od kuriera w stanie nienaruszonym, stwierdzono brak towaru w stosunku do załączonego dokumentu WZ lub faktury, należy pisemnie zgłosić reklamację ilościową. Dostarczyć ją można w formie pisemnej do siedziby firmy Novisat Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem novisat@novisat.pl w terminie do 7 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.

 

1.6. Do rozpatrzenia reklamacji ilościowej niezbędne są następujące informacje:

- Nazwa i adres firmy zgłaszającej reklamację;

- Data zakupu;

- Wskazanie osoby stwierdzającej brak towaru;

- Numer dokumentu dołączonego od dostawcy (WZ, faktura);

- Lista rozbieżności towarów;

- Informacja o wadze i stanie przesyłki.

2. Tryb rozpatrzenia reklamacji ilościowej.

2.1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu pisma lub e-mail.

2.2. Firma Novisat Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje odbiorcę na piśmie (lub e-mail) o decyzji i sposobie załatwienia reklamacji.

2.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, firma Novisat Sp. z o.o. wyśle niezwłocznie braki towarowe na swój koszt.

3. Tryb rozpatrzenia reklamacji jakościowej

3.1. Firma Novisat Sp. z o.o. honoruje reklamacje jakościowe, które rozpatrywane będą w trybie indywidualnym.

 

Zasady wystawiania i doręczania faktur w formie elektronicznej

1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

2. Akceptując zaproszenie i logując się do Platformy B2B Klient składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (dalej: „e-faktura”).

3. E-faktura to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymywana w dowolnym formacie elektronicznym.

4. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na rezygnację z otrzymywania faktur w formie papierowej. 

5. W momencie dokonania przez Klienta zakupu na Platformie B2B, Novisat Sp. z o.o. wyda fakturę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.

6. Podając login w postaci adresu e-mail na Platformie B2B Novisat Sp. z o.o., Klient oświadcza, że jest posiadaczem tego adresu. 

7. Novisat Sp. z o.o. rozpocznie świadczenie usługi e-faktura niezwłocznie, po akceptacji zaproszenia skierowanego do Klienta drogą e-mail i po prawidłowym zalogowaniu się na Platformę B2B.

8. Faktury wysłane do Klienta w formie papierowej przed rozpoczęciem świadczenia usługi e-faktura, nie będą ponownie wysyłane do Klienta w formie elektronicznej. 

9. Z tytułu świadczenia usługi e-faktura Novisat Sp. z o.o. nie pobiera od Klientów dodatkowych opłat.

10. W celu spełnienia obowiązku zapewnienia autentyczności i integralności e-faktur ich kopie przechowywane będą w systemach informatycznych Novisat Sp. z o.o.

11. Przesłanie e-faktury na adres e-mail Klienta jest równoznaczne z dostarczeniem (doręczeniem) Klientowi faktury. 

12. Za datę otrzymania e-faktury uznaje się datę wpływu wiadomości e-mail z odpowiednio załączoną e-fakturą na adres poczty elektronicznej Klienta. 

13. Klient zobowiązuje się do utrzymywania aktywnego adresu e-mail, o którym w pkt. 5. W przypadku zmiany adresu, na który będą wysyłane e-faktury, Klient zobowiązany jest dokonać zmiany odpowiednich danych w panelu klienta na  platformie B2B  lub poinformować o tej zmianie Novisat Sp. z o.o. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: novisat@novisatat.pl, bądź w formie pisemnej na adres Novisat Sp. z o.o., ul. Zaporoska 37b , 53-519 Wrocław.

14. Novisat Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepoinformowania go przez Klienta o zmianie danych osobowych. 

15. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczas obowiązujący e-mail jest uważana za prawidłowo dostarczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne. 

16. W sytuacji zwrotnych odpowiedzi z serwerów pocztowych o niepowodzeniu dostarczenia e-faktury z powodów leżących po stronie Klienta i braku kontaktu telefonicznego, Novisat Sp. z o.o. wystawi duplikat faktury w formie papierowej i prześle ją drogą pocztową na adres Klienta, którym dysponuje w bazie danych.  Forma papierowa faktury zostanie zachowana do czasu powiadomienia Novisat Sp. z o.o. przez Klienta o zmianie adresu poczty elektronicznej. 

17. W wypadku wystąpienia usterki w prawidłowym działaniu systemów informatycznych za pośrednictwem, których wysyłane są Klientom wiadomości e-mail wraz z e-fakturą, Novisat Sp. z o.o. zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu usunięcie przeszkód i wznowienie świadczenia usługi e-faktura. Novisat Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dostarczania faktur w formie papierowej, w przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających wystawienie faktur w formie elektronicznej. 

18. Novisat Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików, w jakim udostępniane będą obrazy faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej, sposobu przesyłania dokumentów drogą elektroniczną oraz wprowadzania innych zmian technicznych w funkcjonowaniu usługi e-faktura.

19. Zaprzestanie korzystania z usługi e-faktura i cofnięcie zgody na usługę e-faktura wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z tej usługi na adres e-mail: novisatl@novisat.pl,  bądź w formie pisemnej na adres siedziby firmy Novisat  Sp. z o.o., ul. Zaporoska 37b, 53-519 Wrocław.

20. Oświadczenie o rezygnacji z usługi e-faktura musi zostać złożone przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta.

21. Novisat Sp. z o.o. traci prawo do przesyłania wystawionych faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po doręczeniu oświadczenia o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Od tego momentu wystawione faktury będą wysyłane pocztą w formie papierowej. 

 

Polityka prywatności

W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), jak również w oparciu o przepisy krajowe, poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu internetowego www.pieczatki.pl.

1. Administratorem danych osobowych osoby korzystającej Platformy B2B (dalej: „Użytkownik”) jest spółka Novisat Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Zaporoskiej 37b, 53-519 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Wrocław we Wrocławiu pod numerem KRS 0000030402, NIP PL8992418906, REGON 932679450 (dalej: „Administrator”).

2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy B2B Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkowników. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Platformy B2B (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w celach:

2.1. świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2.2. zawierania z Użytkownikiem Platformy B2B i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Użytkowników na Platformie B2B;

2.3. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2.4. spełnienia zobowiązań prawnych, w tym w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

2.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

2.6. w wewnętrznych celach analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających z Platformy B2B, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

2.7. w celach marketingowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych, marketingowych oraz promocyjnych związanych z działalnością Administratora. Brak wskazanej zgody nie ma wpływu na proces realizacji zamówienia. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe oraz w celu prowadzenia innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

4. Użytkownik Platformy B2B wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez niego w procesie logowania i składania zamówienia na Platformie B2B oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego na Platformie B2B, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym na Platformie B2B.

5. Logowanie na Platformę B2B oraz złożenie zamówienia przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu logowania do Platformy B2B oraz przyjęcia i obsługi zamówienia. Korzystając z Platformy B2B Użytkownik może dobrowolnie podać dane dodatkowe, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.

6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Platformy B2B jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zamówień na Platformie B2B.

7. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto na Platformie B2B. Jeżeli Użytkownik umieszcza na Platformie B2B jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, podmioty wykonujące usługi w zakresie wsparcia procesu sprzedaży, jak również inne podmioty współpracujące z Administratorem przy prowadzeniu przez niego działalności, w tym dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty powiązane z Administratorem, w tym spółki z grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

9. Dane osobowe użytkowników Platformy B2B przetwarzane będą do momentu: rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, przewidzianego w Regulaminie na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru, wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

10. Użytkownik Platformy B2B w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia:

10.1. Prawo dostępu do danych osobowych;

10.2. Prawo ich sprostowania; 

10.3. Prawo ich usunięcia;

10.4. Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;

10.5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

10.6. Prawo do przenoszenia danych;

10.7. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe Użytkownika Platformy B2B nie są przekazywane do osób trzecich.

12. Administrator może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez Platformę B2B w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień Użytkownika.

13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy B2B.

14. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

15. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

16. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

17. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik Platformy B2B może skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora.

18. Korzystając z Platformy B2B Użytkownik potwierdza akceptację regulaminu w tym akceptację ww. warunków polityki prywatności.

 

Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Novisat Sp. z o.o.

2. Novisat Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Novisat Sp. z o.o. nie ponosi wobec Klienta lub innych podmiotów odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania z Platformy B2B, a w szczególności za przerwy powstałe z przyczyn technicznych (awaria, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych okoliczności.

4. Oferta Noviat Sp. z o.o. obowiązuje wyłącznie w przypadku zamówienia dokonywanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dostawy do miejsca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia mogą być dokonywane przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zawodowo zajmujących się sprzedażą towarów znajdujących się w ofercie handlowej Novisat Sp. z o.o.  i posiadających zawartą z Novisat Sp. z o.o. umowę handlową.

5. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakichkolwiek tajemnic handlowych Novisat Sp. z o.o. (tajemnica przedsiębiorstwa), którą objęte są w szczególności wszelkie nieujawnione publicznie informacje i dane bez względu na ich formę uzyskane przez Klienta od Novisat Sp. z o.o.; dotyczy to w szczególności: hasła, loginu, cen produktów oraz wszelkich danych dotyczących zasad działania oraz dostępu do Platformy B2B.

6. Regulamin obowiązuje Klientów będących Płatnikami (tj. kontrahentów, na których zarejestrowana jest firma) oraz wszystkich ich Odbiorców tj. jednostki zrzeszone przez Płatnika w sieć zakupową, odbierające zamówiony towar korzystających z Platformy B2B. 

7. Kontakt z Novisat Sp. z o.o. w sprawach związanych z Platformą B2B jest możliwy pod adresem e-mail: novisat@novisat.pl lub pod numerem telefonu: +49 71 799 09 34.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020.

9. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z umów zawartych na podstawie Regulaminu będzie sąd właściwy dla siedziby Novisat Sp. z o.o.

10. Novisat zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Novisat Sp. z o.o. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Proszę czekać, trwa ładowanie...